projekt IGG / IGG project / proyecto IGG

projekt Internet-Genealogia-Genetyka / Internet-Genealogy-Genetics project / proyecto Internet-Genealogía-Genética

[PL] Projekt IGG skierowany jest do wszystkich zainteresowanych prowadzeniem badań genealogiczno-genetycznych, w tym poszukiwaniem przodków i krewnych, za pomocą internetu. Rosnące zasoby internetowe pomagają dziś prowadzić tego typu badania, a genealogia wspierana jest badaniami genetycznymi, oferowanymi przez globalne firmy. Projekt IGG jest efektem badań naukowych, których zwieńczeniem jest książka pt. „Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz” (Bydgoszcz 2021), wprowadzenie korekt i nowych haseł do polskiej edycji Wikipedii oraz stworzenie drzewa genealogicznego, dostępnego na portalu MyHeritage oraz w bazach Geni.com, zawierającego kilkanaście tysięcy postaci (w tym przedstawicieli wielu polskich rodów magnackich i szlacheckich, królów, prymasów i biskupów, generałów, naukowców, artystów, sportowców czy przedsiębiorców, różnych rodzin z Pomorza, Wielkopolski, Mazowsza i innych regionów, ale też wielu rodów szlachty pruskiej, rosyjskich carów, szkockich klanów, królów Anglii, Francji, Hiszpanii itd.). Projekt IGG służyć ma zatem jako narzędzie do prowadzenia badań genealogiczno-genetycznych w Internecie. WKRÓTCE PODRĘCZNIK DO BADAŃ TUTAJ.

[EN] The IGG project is aimed at anyone interested in conducting genealogical and genetic research, including searching for ancestors and relatives, on the Internet. Today, growing Internet resources help to conduct this type of research, and genealogy is supported by genetic research offered by global companies. The IGG project is the result of scientific research, the culmination of which is to be the book „Internet, genealogy and genetics on the example of the Kunowski family, Nałęcz coat of arms” (Bydgoszcz 2021), the corrections and new entries to the Polish edition of Wikipedia and the creation of a family tree, available on the MyHeritage website and in Geni.com databases, containing more than 12 thousand figures (including all Polish kings, representatives of many aristocratic and noble families, primates and bishops, generals, scientists, artists, sportsmen and entrepreneurs, various families form Pomerania, Greater Poland, Masovia and other regions, but also many families of Prussian nobility, Russian tsars, Scottish clans, kings of England, Scotland, France, Spain etc.). The IGG project is therefore intended to serve as a tool for conducting genealogical and genetic research on the Internet.

See global companies offering genetic and genealogical research:

MyHeritage: https://www.myheritage.com

AncestryDNA: https://www.ancestry.com/dna

FamilyTreeDNA: https://www.familytreedna.com

23andMe: https://www.23andme.com

LivingDNA: https://livingdna.com

tellmeGEN: https://www.tellmegen.com

[ES] El proyecto IGG está dirigido a cualquier persona interesada en realizar investigaciones genealógicas y genéticas, incluida la búsqueda de antepasados ​​y parientes, a través de Internet. Hoy en día, los crecientes recursos de Internet ayudan a realizar este tipo de investigación, y la genealogía está respaldada por la investigación genética ofrecida por empresas globales. El proyecto IGG es el resultado de una investigación científica, cuya culminación va a ser el libro „Internet, genealogía y genética en el ejemplo de la familia Kunowski, escudo de armas de Nałęcz” (Bydgoszcz 2021), las correcciones y nuevas entradas a la edición polaca de Wikipedia y la creación de un árbol genealógico, disponible en el sitio web de MyHeritage y en las bases de datos de Geni.com, que contienen más de 12 mil figuras (incluidos todos los reyes polacos, representantes de muchas familias aristocráticas y nobles, primates y obispos, generales, científicos, artistas, deportistas y empresarios, varias familias de Pomerania, Gran Polonia, Mazovia y otras regiones, pero también muchas familias de la nobleza prusiana, zares rusos, clanes escoceses, reyes de Inglaterra, Escocia, Francia, España, etc.). Por tanto, el proyecto IGG pretende ser una herramienta para realizar investigaciones genealógicas y genéticas en Internet.

Vea compañías globales que ofrecen investigación genética y genealógica:

MyHeritage: https://www.myheritage.com

AncestryDNA: https://www.ancestry.com/dna

FamilyTreeDNA: https://www.familytreedna.com

23andMe: https://www.23andme.com

LivingDNA: https://livingdna.com

tellmeGEN: https://www.tellmegen.com


	
%d blogerów lubi to: