o mnie / about me / sobre mí

ENGLISH / ESPANOL

Początki i korzenie

Przyszedłem na świat w 1976 roku w Bydgoszczy, jako syn farmaceutki Grażyny (z domu Koteckiej) i Mariana Sajny – fizyka, byłego dyrektora VI LO w Bydgoszczy oraz Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Moim starszym bratem jest Adrian – germanista, aktualnie wicedyrektor VI LO w Bydgoszczy, a młodszym Cyprian – fizyk, przedsiębiorca w branży IT. Jestem w związku małżeńskim z Pauliną – magistrem architektury informacji, doktorantką UMK.

Poszukiwania korzeni mojej rodziny prowadzą do północnej Wielkopolski (Krajny), gdzie znajduje się kolebka szlacheckiego rodu Kunowskich h. Nałęcz (z którego wyszli też bydgoscy Sajnowie). Więcej informacji na temat mojego pochodzenia i badań genealogiczno-genetycznych w zakładce GENEALOGIA / GENEALOGY / GENEALOGIA.

Przychodząc na świat 25 lipca, a więc w dzień patrona Hiszpanii – św. Jakuba Starszego (hiszp. Santiago el Mayor), w sposób symboliczny (ale nie genetyczno-genealogiczny) związany zostałem z tym iberyjskim krajem, co zresztą znalazło potem wyraz w moim życiu naukowym. Najpierw jednak, w wieku pięciu lat, rozpocząłem naukę w szkole podstawowej, by jeszcze przed osiemnastymi urodzinami zdać egzamin maturalny (z jęz. polskiego, jęz. francuskiego i biologii) w jednym z najlepszych liceów w Polsce – VI LO w Bydgoszczy.

Studia, początki zawodowe i doświadczenia dziennikarskie

Po ukończeniu liceum zdobyłem m.in. dyplom studium dziennikarstwa i public relations, certyfikat języka katalońskiego (wystawiony przez La Generalitat de Catalunya w Barcelonie), licencjat z języka hiszpańskiego oraz tytuł magistra dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracowałem jako tłumacz oraz lektor języka hiszpańskiego, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej w jednej z warszawskich firm, działających w obszarze polsko-hiszpańskich relacji biznesowych itd.

W wieku 20 lat zadebiutowałem jako felietonista w TVP Bydgoszcz, a przygodę z prasą zaczynałem od współpracy z czasopismem młodzieżowym „Pod Wiatr”, skierowanym do ośrodków polonijnych na całym świecie. Publikowałem m.in. reportaże z Hiszpanii i innych krajów, artykuły publicystyczne i inne teksty. Mój reportaż z Hiszpanii ukazał się też w bydgoskiej „GW”, z którą współpracowałem w 2000 roku, pisząc głównie do działu kulturalnego i dodatku „Co jest grane?”. Pisałem również o międzynarodowych misjach gospodarczych (m.in. do Hiszpanii czy Portugalii) do ogólnopolskiego dziennika „Puls Biznesu”, ale też o międzynarodowej współpracy naukowej do akademickiego „Forum UKW”, w którym pojawił się m.in. mój reportaż z Kolumbii. W 2017 roku artykuł mojego autorstwa, pt. „Zielone igrzyska”, ukazał się w „Magazynie Olimpijskim” – oficjalnym czasopiśmie PKOl-u (nr 2 (119) lipiec 2017). 

Doktorat i praca na uczelni

W maju 2005 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – na podstawie pracy pt. „Prasa hiszpańska i jej rola w kształtowaniu nowoczesnych regionalizmów” (promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Golka).

Wkrótce, tj. od października 2005 roku, zostałem zatrudniony, jako adiunkt, w nowo powstałym Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – najpierw w Instytucie Nauk Politycznych, a od października 2011 roku w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Prowadziłem wykłady i inne zajęcia na różnych kierunkach studiów, takich jak politologia, stosunki międzynarodowe (też na KPSW w Bydgoszczy) czy humanistyka drugiej generacji, lecz przede wszystkim pracuję dydaktycznie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (UKW). Prowadzę także zajęcia z komunikacji interpersonalnej w Szkole Doktorskiej UKW oraz wykłady z wiedzy o mediach w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Współpracuję też z Państwową Akademią Nauk Stosowanych we Włocławku, prowadząc zajęcia na kierunku nowe media i e-biznes.

Wygłaszałem także gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych: w Universidad de Granada (Hiszpania, IV 2008), Kadir Has Üniversitesi w Stambule (Turcja, XI 2012) i Univerzita Palackého w Ołomuńcu (Czechy, XI 2022).

W latach 2006-2016 byłem koordynatorem unijnego programu wymiany studenckiej i akademickiej Erasmus/Erasmus+ (w jednostkach UKW, w których byłem zatrudniony).

Habilitacja

W styczniu 2014 roku złożyłem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wniosek o otwarcie postępowania habilitacyjnego. Uzyskałem same pozytywne recenzje autorstwa trojga profesorów zwyczajnych z różnych ośrodków naukowych w Polsce, tj. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i UMK w Toruniu, lecz mimo to, po przeprowadzeniu postępowania z wielokrotnym naruszeniem przepisów prawa, jednostka prowadząca postępowanie, tj. WPiSM UMK w Toruniu, przyjęła uchwałę o odmowie przyznania mi stopnia doktora habilitowanego, podając uzasadnienie oparte wyraźnie na manipulacjach ze strony jednego z profesorów. Złożyłem odwołanie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, która w grudniu 2016 r. podjęła jednomyślnie decyzję o uchyleniu uchwały WPiSM UMK i przekazaniu postępowania do innej jednostki naukowej.

21 IX 2017 r. Rada Instytutu Politologii (Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu Wrocławskiego przyjęła jednomyślnie uchwałę o nadaniu mi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce, w specjalności komunikowanie polityczne. Moim głównym osiągnięciem habilitacyjnym była monografia pt. „Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego” (Bydgoszcz 2013).

Funkcje kierownicze na uczelni

Wkrótce po uzyskaniu habilitacji, tj. od listopada 2017 r. pełniłem funkcję kierownika Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW w Bydgoszczy, a od stycznia 2018 r. kierowałem też nowo powstałym – w ramach tejże Katedry – Zakładem Komunikowania Politycznego i Badań nad Mediami. Od listopada 2018 r. pełniłem też funkcję uczelnianego koordynatora dyscypliny naukowej pn. nauki o komunikacji społecznej i mediach (wg. nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych MNiSW z 2018 r.), by 1 października 2019 r. objąć stanowisko dyrektora Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW, powstałego w ramach restrukturyzacji uczelni. Od kwietnia 2019 r. zatrudniony jestem w UKW na stanowisku profesora uczelni (zgodnie z nomenklaturą ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), kierując także Katedrą Dziennikarstwa i Badań nad Mediami we wspomnianym wyżej Instytucie.

Działalność naukowa – organizacje międzynarodowe i krajowe

Jestem aktualnie członkiem kilku organizacji naukowych: International Environmental Communication Association (jako founding member), Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) oraz Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (w zarządzie, jako sekretarz generalny, w l. 2008-2012). Wcześniej byłem też członkiem International Association for Media and Communication Research (IAMCR), European Communication Research and Education Association (ECREA) czy bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP). W latach 2012-2021 byłem też wiceprezesem Stowarzyszenia Etyki Słowa.

Będąc w latach 2006-2019 członkiem International Association for Media and Communication Research (IAMCR), uczestniczyłem, jako prelegent, w kongresach tego międzynarodowego stowarzyszenia, organizowanych w: siedzibie UNESCO w Paryżu (2007), Universidad Nacional Autónoma de México w stolicy Meksyku (2009), Universidade do Minho w portugalskiej Bradze (2010), Dublin City University w Irlandii (2013) oraz Université du Québec à Montréal w Kanadzie (2015). W 2010 roku zostałem przyjęty do latynoamerykańskiego stowarzyszenia badaczy komunikowania ALAIC, by uczestniczyć w roli obserwatora w jego kongresie w Bogocie (Kolumbia, 2010), organizowanym we współpracy z Pontificia Universidad Javeriana. Brałem udział także, jako prelegent, m.in. w konferencji ECREA i Hiszpańskiego Stowarzyszenia Badań nad Komunikowaniem (AE-IC) w Universidad de Málaga, Hiszpania (2017), ale też w konwencjach Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (Wrocław 2014, Kraków 2017) i w wielu innych konferencjach naukowych. Byłem też m.in. przewodniczącym komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication” (Bydgoszcz, 7-8 maja 2019 r.).

Zainteresowania naukowe i publikacje

Moje zainteresowania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, ale moją podstawową dyscypliną są nauki o komunikacji społecznej i mediach. Zajmuję się problemami komunikowania masowego, politycznego, międzynarodowego oraz globalnego, badam systemy medialne (głównie państw hiszpańskojęzycznych) i Internet, medialne aspekty komunikowania dotyczącego środowiska naturalnego (environmental communication), ale też wybrane problemy reklamy i promocji (m.in. miast, regionów i państw).

Jako pierwszy polski naukowiec napisałem książki nt. mediów w Hiszpanii (2006) oraz w Hispanoameryce (2013) – w perspektywie medioznawczo-politologicznej, wprowadzając do nauki m.in. koncepcję dualnego systemu komunikowania globalnego oraz termin „komunikowanie kwantowe”, związany ze zjawiskiem rozwoju nowych mediów, gł. Internetu. Badam takie problemy, jak media i konflikty, media i środowisko, a także pluralizm globalny, dotyczący zwłaszcza problemów ekologicznych czy igrzysk olimpijskich – jako globalnych tematów medialnych w szerszym kontekście polityczno-ideologicznym. Podejmowałem też badania ewolucji stron internetowych dzienników opiniotwórczych w skali globalnej, a ostatnio – roli Internetu w rozwoju badań genealogiczno-genetycznych.

Napisałem do tej pory 6 książek, a 2 inne książki ukazały się pod moją redakcją naukową. Opublikowałem też ponad 70 artykułów naukowych (zob. publikacje) – w językach polskim, angielskim i hiszpańskim – w pracach zbiorowych (wydawanych przez wydawnictwa uniwersyteckie czy międzynarodowe, m.in. Palgrave Macmillan) oraz w czasopismach naukowych, takich jak: „Studia Medioznawcze” (Uniwersytet Warszawski), „Zeszyty Prasoznawcze” (Uniwersytet Jagielloński), „Transformacje” (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), „Świat Idei i Polityki” (UKW w Bydgoszczy), „Zeszyty Naukowe KUL”, a także wydawane w Portugalii czasopisma międzynarodowe „Observatorio” czy „Estudos em Comunicação/Communication Studies” (obydwa m.in. w bazie Scopus) etc.

Działalność promocyjna, recenzyjna i ekspercka

Promuję i recenzuję wiele prac dyplomowych, poświęconych problematyce komunikowania masowego i nowych mediów, komunikowania politycznego, reklamy itp. Recenzuję także książki naukowe – moje recenzje publikowane były w takich czasopismach, jak: „Zeszyty Prasoznawcze” (UJ), „Athenaeum” (UMK), „Świat Idei i Polityki” (UKW), „Przegląd Stosunków Międzynarodowych / The International Affairs Review” (UO), „Global Media Journal Edición Iberoamericana” (Meksyk/USA), „International Journal of Communication” (USC Annenberg, USA). Recenzowałem też książki na zamówienie wydawnictw naukowych oraz artykuły dla polskich i międzynarodowych czasopism naukowych, takich jak: „Studia Medioznawcze” (UW), „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” (UWM), „Civitas et Lex” (UWM), „Kultura – Media – Teologia” (UKSW), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” (UMK), „Zbliżenia Cywilizacyjne” (PANS), „Observatorio” (OberCom, Portugalia) czy „International Journal of Occupational Safety and Ergonomics” (Taylor & Francis, UK).

Jestem zapraszany także – w roli eksperta – do dyskusji, debat, wywiadów czy wypowiedzi dla różnych mediów, zwykle na tematy związane z bieżącymi wydarzeniami politycznymi, komunikowaniem politycznym, funkcjonowaniem mediów w Polsce i na świecie itp.

W roku 2013 zostałem zaangażowany jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej. Służyłem także jako ekspert w konsultacjach publicznych KRRiT, a w kwietniu 2021 roku zostałem członkiem (w pierwszej kadencji) Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

Wyróżnienia i nagrody

W roku 2017 otrzymałem Medal Komisji Edukacji Narodowej za „szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”. Uzyskałem też Nagrody Rektora UKW: indywidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku (za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego), dwukrotnie nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia naukowe (w latach 2019 i 2021) oraz dwukrotnie za działalność organizacyjną na uczelni (2018 i 2021). 

Języki

Posługuję się różnymi językami obcymi: angielskim – jako głównym językiem współczesnej komunikacji międzynarodowej, a także różnymi językami romańskimi – najlepiej hiszpańskim, następnie francuskim, portugalskim, włoskim i katalońskim (certyfikat Rządu Katalońskiego – Generalitat de Catalunya). Poznałem też podstawy niemieckiego i pisownię neogotycką oraz podstawy rosyjskiego i pisownię cyrylicą.

Pasje pozanaukowe

Moja główna pasja pozanaukowa to muzyka, w tym muzyka poważna (od muzyki dawnej, zwłaszcza barokowej, poprzez romantyzm i neoromantyzm – szczególnie słowiańsko-zachodni – po współczesną muzykę awangardową), ale także muzyka rozrywkowa i muzyka etniczna / muzyka świata (m.in. portugalskie fado, różne formy flamenco, tango nuevo, muzyka celtycka, muzyka andyjska, muzyka perkusyjna z różnych regionów świata, różne projekty interkulturowe, jazzowo-etniczne itd.).

Interesuję się także sztukami plastycznymi – przede wszystkim malarstwem: od renesansowych dzieł Leonarda i innych mistrzów, poprzez barok, manieryzm El Greco, malarstwo pejzażowe różnych epok (w tym malarzy z kanadyjskiej Group of Seven), akademizm, polski realizm i historyzm Jana Matejki, impresjonizm (nie tylko francuski), po wybrane dzieła awangardzistów. Podziwiam także dzieła niektórych rzeźbiarzy (np. Gregorio Fernandeza i innych przedstawicieli hiszpańskiego baroku, Ferdinanda Lepckego – twórcę m.in. „Potopu” znajdującego się w centrum Bydgoszczy, Kolumbijczyka Fernando Botero i jego karykaturalne dzieła etc.), ale też architekturę różnych epok (zwłaszcza Półwyspu Iberyjskiego).

Od dziecka fascynuje mnie świat dzikiej przyrody (w szczególności dzikie koty) i już w bardzo młodym wieku lubiłem wszelkie mapy, atlasy i podróże. Przy różnych okazjach – krajoznawczych, rekreacyjnych, naukowych, zawodowych – odwiedziłem wiele miejsc na pięciu kontynentach. Jako osoba ciągle ciekawa świata, jestem członkiem National Geographic Society. W moim życiu zawsze był też czas na sport – uprawiałem amatorsko różne dyscypliny, chodziłem po górach, a dziś chętnie biegam po lesie.

Encyklopedie

Moja biografia została włączona – na zaproszenie wydawcy, tj. British Publishing House – do 4. edycji „Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej” (publikacja: grudzień 2018 r.), a następnie do edycji 7. (grudzień 2021 r.), zaś w roku 2019 pojawiła się w polskiej edycji Wikipedii.


%d blogerów lubi to: