REFERATY / PAPERS / CONFERENCIAS

referaty wygłoszone na konferencjach naukowych / papers presented at scientific conferences / ponencias presentadas en conferencias científicas

1. „Berlusconi, Putin, Chávez – trzy modele przywództwa telewizyjnego” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Model przywództwa”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 18-19 V 2006).
2. „Liberalizm a media w Polsce po 1989 roku – różne oblicza tej samej idei” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Liberalizm polski?” Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Lubostroń, 6-7 VI 2006).
3. „Idee i miraże Euskal Herria – wojna prasowa w Kraju Basków” (międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wojna w mediach”, Uniwersytet Opolski, Opole, 11-12 X 2006).
4. „Dzienniki drukowane w wersji on-line – apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku”, PWSZ, Elbląg, 16-17 XI 2006).
5. „Socjotechniczne manipulacje w politycznych programach telewizyjnych: ‚Aló, Presidente’, ‚Co z tą Polską?’ i ‚The Opposite Direction'” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Socjotechnika w polityce – wczoraj i dziś”, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, 14-15 III 2007).
6. „Les animaux politiques, prédateurs de la liberté – paryski wizerunek przywódców afrykańskich” (konferencja naukowa – w ramach Dni Afryki – pt. „Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 24-25 V 2007).
7. „Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika rozwoju mediów” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowe media – stan obecny i możliwości rozwoju”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 5-6 VI 2007).
8. „Polish Media about the World: A Three-Periods Perspective on International Relations” (IAMCR Conference „Media, Communication, Information: Celebrating 50 Years of Theories and Practices”, UNESCO, Paryż, 23-25 VII 2007).
9. „Silvio Berlusconi – Ikar czy Odyseusz włoskiej polityki? Próba analizy porażki wyborczej” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Mediatyzacja kampanii politycznych”, Uniwersytet Śląski, Ustroń, 25-27 IX 2007).
10. „Konflikt – media – tożsamość – wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalno-etnicznych” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „My i Oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce”, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Kielce, 12-13 III 2008).
11. „Od Chile do Kuby – digital divide a rozwój Internetu w obrębie wspólnoty latynoskiej” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowe media – stan obecny i możliwości rozwoju”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 9-10 IV 2008).
12. „Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania – mit wolności czy groźba anarchii?” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata”, Uniwersytet Gdański, Jurata, 20-21 V 2008).
13. „Internet – złudzenie globalnej wolności słowa” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Transformacje demokracji – turbulencje, trendy, scenariusze przyszłości”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 4 VII 2008).
14. „Media i dziennikarstwo na rzecz pokoju w obliczu współczesnych konfliktów międzynarodowych” (międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Konflikty i spory międzynarodowe: uwarunkowania i konsekwencje społeczno-polityczne”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 20-21 X 2008).
15. „EuroNews i…? Deficyt europejskich mediów i europejskiej opinii publicznej” (IX. Europejska Konferencja Naukowa pt. „Europa XXI. wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słubice, 5-6 II 2009).
16. „Human Rights and Olympic Games in Beijing: A Study of 20 Prestige Newspapers from Different Continents” (IAMCR Conference „Human Rights and Communication / Derechos Humanos y Comunicación”, UNAM, Meksyk, 21-24 VII 2009).
17. „The Mayas in the Internet. Globalization of Chichén Itzá and the Dilemma of Human Rights” (IAMCR Conference „Human Rights and Communication / Derechos Humanos y Comunicación”, UNAM, Meksyk, 21-24 VII 2009).
18. „Media i transformacja przywództwa – w poszukiwaniu liderów multimedialnych w Europie Środkowej” (międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Transformacje systemowe w Polsce i innych krajach postkomunistycznych. Mass media a polityka”, WSH, Pułtusk, 7-8 X 2009).
19. „Dzienniki opiniotwórcze on-line – typologia w ujęciu globalnym” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowe media – polityka, kultura, społeczeństwo”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 22-23 IV 2010).
20. „Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania” (konferencja z cyklu Naukowe Spotkania z Afryką pt. „Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 17 V 2010).
21. „Planet Earth on the Eve of the Copenhagen Climate Conference 2009: A Study of Prestige Newspapers from Different Continents” (IAMCR Conference „Communication and Citizenship”, Universidade do Minho, Braga – Portugalia, 18-22 VII 2010).
22. „Mediokracja polska a mediokracja globalna – problem zależności” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Perspektywy demokracji w Polsce”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, 12-13 X 2010).
23. „Specyfika systemów medialnych Ameryki Łacińskiej (cechy wspólne, powiązania, czynniki różnicujące)” (I Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. „Systemy medialne na świecie – refleksja teoretyczna i doświadczenia praktyczne”, Uniwersytet Warszawski, 25 III 2011).
24. „Kolumbia i Wenezuela – dwie drogi rozwoju i współczesna propaganda medialna” (międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka – społeczeństwo – gospodarka”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 18-19 IV 2011).
25. „Antyimperialistyczne dyskursy polityczno-medialne w regionach Hiszpanii i krajach Hispanoameryki – odmiany i konteksty” (III ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” pt. „Świat tekstu i świat dyskursu”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 5-7 XII 2011).
26. „Wizje alternatywne w komunikowaniu globalnym – TeleSUR jako głos Południa” (II Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. „Media w perspektywie globalizacji. Komunikowanie międzynarodowe – dialog międzykulturowy – polityka medialna”, Uniwersytet Warszawski, 23 III 2012).
27. „Understanding Latin American Hybrid Journalism: Between Traditional Missions and New Trends” (International Conference „Matters of Journalism: Understanding Professional Challenges and Dilemmas”, PTKS/Uniwersytet Gdański, 14-15 IX 2012).
28. „Media lokalne w Hiszpanii, Meksyku i Polsce – różne realia społeczno-polityczne i fundamenty analizy” (II Kongres Politologii – „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata”, PTNP/UAM Poznań, 19-21 IX 2012).
29. „Media a transformacje demokratyczne i geopolityka w Ameryce Łacińskiej” (II Kongres Politologii – „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata”, PTNP/UAM Poznań, 19-21 IX 2012).
30. „Nowe media a postawy proekologiczne – zarządzanie umysłami czy nowa eko-logika?” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowe media w zarządzaniu komunikacją. Nowe trendy i wyzwania”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 6 III 2013).
31. „Telewizja publiczna w Ameryce Łacińskiej – dylematy i perspektywy” (III Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. „Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie – przyszłość czy przeszłość?”, Uniwersytet Warszawski, 22 III 2013).
32. „Digital divide, global communication order, and media development: Newspapers online from different continents” (IAMCR Conference „Crises, ‚Creative Destruction’ and the Global Power and Communication Orders”, Dublin City University, Irlandia, 25-29 VI 2013). 
33. „Kompozytorzy muzyki poważnej wobec wojen światowych i wojny domowej w Hiszpanii” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Konflikty współczesnego świata w kulturze i sztuce”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 26-27 IX 2013).
34. „Media i biznes a kultura hybrydowa – przypadek Hispanoameryki” (międzynarodowa konferencja naukowa „Media-Biznes-Kultura”, Uniwersytet Gdański, 10-11 X 2013).

35. „Rewolucja cyfrowa w Hispanoameryce – Internet jako ‚spoiwo’ systemów medialnych państw hiszpańskojęzycznych” (IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. „Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych”, Uniwersytet Warszawski, 21 III 2014).
36. „Komunikowanie na rzecz pokoju i rozwoju – Afryka” (konferencja z cyklu Naukowe Spotkania z Afryką pt. „Komunikowanie w Afryce i jego endo- i egzogeniczne aspekty. Etniczność-kultura-religia-polityka-gospodarka-społeczeństwo-media”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 6-7 V 2014).
37. „TeleSUR i Al Jazeera jako multimedialne kanały propagandy sprzeciwu wobec globalnej dominacji” (IV Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych”, Uniwersytet Wrocławski, 14-15 XI 2014).
38. „Społeczno-polityczne inspiracje w muzyce poważnej – kompozytorzy zaangażowani w Hiszpanii i Hispanoameryce” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kultura zaangażowana. Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 20-21 V 2015).
39. „The media decentralization as a basis for resistance against hegemony: the cases of Poland, Spain and Mexico” (IAMCR Conference „Hegemony or Resistance? On the Ambiguous Power of Communication”, Université du Québec à Montréal, Kanada, 12-16 VII 2015).
40. „TeleSUR as a TV of resistance against hegemony from the North” (IAMCR Conference „Hegemony or Resistance? On the Ambiguous Power of Communication”, Université du Québec à Montréal, Kanada, 12-16 VII 2015).
41. „Wojna o niepodległość jako fundament kultury i sztuki Hispanoameryki” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Motyw wojny w kulturze i sztuce”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, 26-27 IV 2016).
42. „Media i środowisko – stan i perspektywy badań w kontekście pluralizmu globalnego” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Media, ludzie, środowisko – świadomość ekologiczna społeczeństwa XXI wieku”, UMCS, Lublin, 12-13 V 2016).
43. „Ciudades verdes, czyli hiszpańskie ‚zielone miasta’ – konkurencja, innowacyjność i komunikacja” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Innowacyjność w warunkach współczesnych miast – wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej”, UKW, Bydgoszcz, 9-10 VI 2016).
44. „Trzeci koniec Hiszpanii” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Realne/medialne – świat dzisiejszej polityki”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, 5-6 X 2016).
45. „Ty, królu… – sytuacja komunikacyjna i wartości a bieżący konflikt polityczny w Hiszpanii” (V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” pt. „Komunikowanie wartości – wartość komunikowania”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 28-30 XI 2016).
46. „Promocja miasta, państwa i idei – ‚zielona’ ceremonia otwarcia IO Rio 2016 w relacjach medialnych na świecie” (ogólnopolska konferencja „Od Seulu do Rio. Igrzyska olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura)”, UMCS/KUL/PTR, Zamość, 23-24 III 2017).
47. „Koncentracja kapitału a pluralizm w mediach Hispanoameryki” (VII Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. „Pluralizm mediów, pluralizm w mediach”, Uniwersytet Warszawski, 24 III 2017). 
48. „Komunikowanie kwantowe a przemiany polityczne w Hiszpanii i Hispanoameryce: od neozapatystów do konfederacji iberyjskiej” (II konferencja z cyklu „¿Adónde vas, España?” pt. „Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku”, Uniwersytet Zielonogórski, 25-26 IV 2017).
49. „Medialny wydźwięk terroryzmu a problem promocji państw afrykańskich” (konferencja z cyklu Naukowe Spotkania z Afryką pt. „Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty historyczne, kulturowe, polityczne, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 31V-1VI 2017). 
50. „Media w Ameryce Łacińskiej wobec problemu regionalnej integracji” (VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 9-10 XI 2017).
51. „Between transnationalism and Euroscepticism: a TV war in Poland in the European context” (International Conference „The Future of European Television: Between Transnationalism and Euroscepticism”, organized by the ECREA Television Studies section in collaboration with ‚Production and circulation of media contents’ section of the Asociación Española de Investigación de la Comunicación, Universidad de Málaga, Spain/España, 15-17 XI 2017).
52. „Kompozytorzy muzyki poważnej jako migranci/uchodźcy a problem promocji państw i narodów” (ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce XX/XXI wieku”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, 8-9 V 2018).
53. „Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0” (ogólnopolska konferencja naukowa Studia i Perspektywy Medioznawcze 1 pt. „Media a społeczeństwo – współczesne problemy i wyzwania”, Uniwersytet Wrocławski, 14-15 V 2018).
54. „Planet Earth and global communication: how are media and online activists involved in shaping environmental policy worldwide?” (International Conference „International Communication in the Network Society”, Uniwersytet Wrocławski / University of Wroclaw, 11-12 X 2018).
55. „Leonardo da Vinci and other geniuses: the past and future of global communication” (international conference, being part of the celebrations of the 50th anniversary of the University and the 500th anniversary of the legacy of Leonardo da Vinci: „The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication”, UKW, Bydgoszcz, 7-8 V 2019).
56. „The Olympic Games as global media events: a great power to promote political ideas and nation brands” (5th Congress of the Polish Communication Association ‚Media Power: People – Organisations – Technologies’ / V Kongres PTKS ‚Siła mediów: ludzie – organizacje – technologie’, Uniwersytet Warszawski, 19-21 IX 2019).
57. „Echa frankizmu w przestrzeni medialnej współczesnej Hiszpanii – 80 lat po zakończeniu wojny domowej” (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narracje historyczne we współczesnym świecie”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 21 X 2019).
58. „Komunikowanie kwantowe i trzeci koniec Hiszpanii” (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Utopie i dystopie: wizje polityki i ustrojów politycznych”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 8 X 2020).
59. „Nowe media a rewolucja genetyczna i nowy wymiar komunikacji sieciowej” (5. Konferencja z cyklu „Wiedza – Komunikacja – Działanie” pt. „Nowa rewolucja komunikacyjna”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 20-21 X 2022).

%d blogerów lubi to: